Ποιές είναι οι διαδικασίες επικοινωνίας προβλημάτων και βελτιώσεων της εταιρίας σας;

Το νευραλγικό σημείο απ’ όπου ξεκινά και καταλήγει η όποια επικοινωνία είναι η εποπτεία. Ανά πάσα στιγμή η εποπτεία είναι εφοδιασμένη με έντυπα καταγραφής αιτημάτων και παραπόνων τα οποία αποτελούν μέρος του συστήματος ποιότητας της εταιρίας και τα οποία τυχαίνουν της άμεσης προσοχής και ενέργειας από τη διοίκηση και το προσωπικό. Πέραν των ανωτέρω υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του χώρου που διέπει τις σχέσεις των πελατών με την εταιρία αλλά και των πελατών μεταξύ τους (όχι συναλλακτικά παρά μόνον λειτουργικά), ο οποίος αποτελεί απαύγασμα της λειτουργικής εμπειρίας ετών και ο οποίος συνεχώς αναμορφώνεται και εμπλουτίζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις τρέχουσες κάθε φορά εξελίξεις της αγοράς. Ο κανονισμός λειτουργίας όπως εκάστοτε ισχύει αναμορφωμένος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος στα γραφεία της εποπτείας.