ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις συνεργασίας, επικοινωνήστε με τον κο Χρήστο Καραστογιάννη τηλ. 2103423500 εως 5 ή με fax στο 2103452554

 

    Δηλώνω ανέκκλητα, απερίφραστα και αβίαστα τη συναίνεσή μου στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων που έχω ο ίδιος παραχωρήσει ή που απαιτούνται για την επικοινωνία μου και την πρόσβασή μου σε αυτόν τον ιστότοπο.Συναινώ παράλληλα σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια και επεξεργασία των δεδομένων αυτών συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης που επιβάλλει η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 679/2016 της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.