Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ www.kalypso.com.gr και Κανονισμός GDPR

Εισαγωγικά.

Η ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής «ΚΑΛΥΨΩ») ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Consilium) « για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («GDPR»), προσάρμοσε τον Κανονισμό λειτουργίας της («ο Κανονισμός») για τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της με τους πελάτες της και εν γένει τους συνεργάτες της και συναλλασσόμενους («ο/η/οι συναλλασσόμενος/η/οι») μαζί της, σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές, παραδοχές και δεσμεύσεις:

Η ΚΑΛΥΨΩ δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των συναλλασσομένων και παίρνει στα σοβαρά την υποχρέωσή της ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους. Θα είμαστε σαφείς και ειλικρινείς όσον αφορά στα δεδομένα που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, που δεν αποσκοπούν σε τίποτα άλλο από νομοθετική ή άλλη κανονιστική επιταγή του νόμου και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της γενικότερης εμπειρίας του συναλλασσόμενου από τη συνεργασία μας.

Αυτή η πολιτική ορίζει τα εξής:

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε λόγω της σχέσης σας με εμάς ως συναλλασσόμενου και μέσω της χρήσης του ιστότοπου, των εφαρμογών που τρέχουμε στους υπολογιστές μας, και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.
Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα.
Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα.
Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα.
Σε ποιον διαβιβάζουμε ή/και γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα.
Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας.
Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων.
Η ονομασία «ΚΑΛΥΨΩ»  στην παρούσα πολιτική αναφέρεται κυρίως στη ΚΑΛΥΨΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και, όποτε είναι απαραίτητο μελλοντικά, σε άλλες εταιρείες ως μέρος ομίλου ή άλλες οντότητες στις οποίες η ΚΑΛΥΨΩ  ασκεί διαχειριστικό έλεγχο. Η ΚΑΛΥΨΩ είναι η ελέγκτρια δεδομένων όλων των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων μαζί της, που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του  νέου Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του GDPR.

Η ΚΑΛΥΨΩ είναι καταχωρημένη στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό καταχώρησης 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011) και η έδρα της είναι στη Λεωφόρο Πειραιώς αρ. 226 στον Ταύρο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής.

Δεδομένα που συλλέγουμε
Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς και μας επιτρέπει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να σας αναγνωρίζουμε, όπως το όνομα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, το ΑΦΜ,  τα στοιχεία επικοινωνίας, τα τραπεζικά στοιχεία λογαριασμών σας και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν κάνετε διερευνητική επικοινωνία για συνεργασία με εμάς (είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω επιλεγμένων συνεργατών μας), όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή και άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω του δικού μας ή των εφαρμογών μας, όταν συμμετέχετε σε έρευνα και γενικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:

α.    Όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός fax, αριθμός και στοιχεία διαβατηρίου ή άλλων αναγνωρισμένων εγγράφων ταυτοπροσωπίας, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή άλλων μέσων πληρωμής όπως τραπεζικών λογαριασμών κλπ.

β.    Περαιτέρω πληροφορίες που πιθανώς περιλαμβάνουν το όνομα, την εθνικότητα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή της ταυτότητας

γ.     Πιθανά προβλήματα που αφορούν την επιχείρησή σας ή εσάς και καλούμεθα να σας προσφέρουμε λύση.

δ.    Εμπορικό ιστορικό και λειτουργικές παραμέτρους της εταιρίας σας που μπορεί να μας βοηθήσουν στην κατανόηση των αναγκών σας και στην υποβολή προς εσάς αξιόπιστης και οικονομικής προσφοράς συνεργασίας με όρους και κόστος που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας εάν είστε πελάτες ή αντίστοιχα την κατανόηση των παροχών και υπηρεσιών σας για την υποστήριξη των αναγκών μας σε προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες αν είστε προμηθευτές.

ε.  Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

στ.    Επικοινωνίες που ανταλλάσσετε μαζί μας ή κατευθύνετε σε εμάς μέσω επιστολών, ηλεκτρικού ταχυδρομείου, φαξ, κλήσεων και κοινωνικών δικτύων.

ζ.      Τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης του υπολογιστή ή της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, Bluetooth, και της διεύθυνσης IP, καθώς και των τοποθεσιών hotspot Wi-Fi και πύργων κινητής τηλεφωνίας, που προέρχονται από τους χρήστες, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δυνατότητες βάσει τοποθεσίας και ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

Πού, γιατί και για πόσο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

α.    Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε σε σχέση με τα προϊόντα σας και τις αγορές που τα διακινείτε.

β.    Επικοινωνία μαζί σας ενδεικτικά σε περιπτώσεις αλλαγών ωραρίου ή προβλημάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων, ελέγχων κρατικών υπηρεσιών κατά τους οποίους πρέπει να παρευρίσκεστε, ζήτηση στοιχείων και πληροφοριών από κρατικές υπηρεσίες και λειτουργούς που σας αφορούν, χρεώσεις και υπενθυμίσεις, ειδοποιήσεις για προϊόντα σας που έχουν κοντινή ημερομηνία λήξεως κλπ.  Σας στέλνουμε επικοινωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες που ζητάτε και τυχόν αλλαγές σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές οι ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μπορούν να εξαιρεθούν.

γ.  Επαλήθευση/Έλεγχος πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής: Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία πληρωμής σας για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης.

δ.    Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, δοκιμές συστημάτων, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων.

ε.    Ασφάλεια ελέγχου αγορανομίας, αστυκτηνιατρικής, ΕΦΕΤ, ΑΑΔΕ, τελωνειακού ελέγχου: Ενδέχεται να υποχρεωθούμε να δώσουμε τα δεδομένα σας σε υπηρεσίες κρατικών ελέγχων.

στ.     Ασφάλεια, υγεία, διοίκηση, πρόληψη, διαλεύκανση εγκλήματος: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.

ζ.    Επικοινωνία με τη Γραμματεία, front desk, επόπτες. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας.

η.   Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνεργασία μαζί μας πληροφορίες που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν και για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, όπως ειδικές προσφορές, θαλάμους που μένουν ελεύθεροι και πιθανώς σας ενδιαφέρουν κλπ, κανονιστικές διατάξεις, οδηγίες ΕΕ και άλλες πληροφορίες που πιθανώς επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

θ.     Ανά διαστήματα, επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά και σας παρέχουμε πληροφορίες για προσφορές και βοηθητικά προϊόντα. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες, δηλώνοντάς το κατά την διαδικασία της αποστολής στοιχείων για λήψη προσφοράς ή κατά την αρχική εν γένει επικοινωνία σας μαζί μας . Επίσης, σε κάθε ηλεκτρονική μας επικοινωνία θα έχετε την ευκαιρία να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το υλικό άμεσου μάρκετινγκ.

ι. Κατάρτιση αλληλογραφίας για λήψη από εμάς ανταγωνιστικών προσφορών για την προμήθεια υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται για την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της ΚΑΛΥΨΩ, και εν συνεχεία την προμήθεια τους από τους επιλεγμένους κάθε φορά συναλλασσόμενους.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε. Η νομική βάση εξαρτάται από τους λόγους για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει και για την επεξεργασία την οποία χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να συνάψουμε μαζί σας τη σύμβαση συνεργασίας μας.

Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

–          Για να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση (π.χ. απαιτήσεις αστυκτηνιατρικού ελέγχου)

–          Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. για alerts, ειδοποιήσεις διαθεσιμότητας κλπ.)

–          Για την προστασία των εμπορευμάτων σας και της δημόσιας υγείας (π.χ. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

–          Λόγω των νόμιμων συμφερόντων μας κατά τη λειτουργία μας ως αποθήκη σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας δημοσίας χρήσεως (π.χ. για διοικητικούς σκοπούς).

Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα.

Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις (λογιστικά αρχεία, συμβάσεις, στοιχεία λογιστικής απεικόνισης, γραφήματα και τιμές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας) ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες/ερωτήσεις και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης.

Όταν δεν χρειαζόμαστε ή δεν επιβάλλεται νομικά να διατηρούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer – Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων πιστωτικών καρτών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο.

Όλα τα στοιχεία πληρωμών μεταβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL σε μια αποκλειστική υποδομή δικτύου (Multiprotocol Label Switching – MPLS) και αποθηκεύονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων του Κλάδου Καρτών Πληρωμής (PCI DSS).

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδος και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Η κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν μελλοντικά να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου εφ’ όσον απαιτηθεί βάσει πάντα των ιδίων προϋποθέσεων που ισχύουν για την ΚΑΛΥΨΩ.

Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

α.    Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις

β.    Αξιόπιστους συνεργάτες όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταφορείς, ναυτικούς πράκτορες, εκτελωνιστές, ναυτιλιακές εταιρίες, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου που αναλαμβάνουμε και την εξασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας.

γ.     Νομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από τη σύμβασή μας μαζί σας

δ.    Κοινωνικά δίκτυα: Μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών μας ή πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών. Όταν είστε εγγεγραμμένος με το λογαριασμό σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου τους, προκειμένου να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστότοπού μας ή των εφαρμογών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και, πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρακτικές.

Ο ιστότοπός μας www.kalypso.com.gr
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookie για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Ένα cookie περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε το σκοπό της επίσκεψής σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookie, αλλά εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράφετε τα cookie. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookie, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Τα cookie που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής. Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των πελατών μας, καθώς και τη χρήση του ιστότοπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης των ιστότοπων. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο επισκέπτη.

Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων
Έχει οριστει ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ»), για να επιβλέπει τη συμμόρφωση και πιστή τήρηση της παρούσας πολιτικής. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή την πολιτική ή το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο pinfoissues@kalypso.com.gr . Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή κάποιο παράπονο στην Ελληνική αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Τ: 2106475600, www.dpa.gr

Η προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

·         Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.

·         Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

·         Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

·         Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).

·         Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

·         Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.

·         Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλη οντότητα σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.

·         Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΥΠΔ στο pinfoissues@kalypso.com.gr  ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με τον ΥΠΔ μας στη διεύθυνση Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, ΚΑΛΥΨΩ ΑΕΒΕ, Λ. Πειραιώς 226, 177 78 Ταύρος, Ελλάς

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες ατομικές πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Τέλος ως υπεύθυνη εταιρία δηλώνουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε τεχνικές αυτόματων αποφάσεων και profiling και αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι ή επιταγή νόμου ή ουσιαστικά να προάγει το βαθμό των υπηρεσιών σας/μας από/προς τον συναλλασσόμενο, δηλ. εσάς.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση απορρήτου θα σας κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλαγή και κοινοποίηση του Κανονισμού  ή ειδοποίησης στον ιστότοπό μας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου στο σύνολό της, καθώς και κάθε μελλοντική νέα της έκδοση, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε., και απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αντιγραφή καθώς και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευσή της από τρίτους, με ή χωρίς αμοιβή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας.

ΚΑΛΥΨΩ ΑΕΒΕ/KALYPSO C.I.S.A. © 2018